BWM 2018-as fenntartói értékelés

Home / Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola / BWM 2018-as fenntartói értékelés

Fenntartói értékelés 2018

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (BWM) OM: 202755 pedagógiai-szakmai munkájának értékelése.

 1. A kezdetek

A 2013-ban alapított Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az elmúlt öt évben rendkívül progresszív fejlődésen ment keresztül, ami azzal járt, hogy a kezdeti tapasztalatok alapján, folyamatosan hajtottunk végre a működésében változtatásokat.

A 2015/16-os tanévkezdésre megkértük és meg is kaptuk a középiskolára a működési engedélyt. Jelenleg szakgimnáziumi formában turisztikai ágazati szakképzéssel működünk. A tanulói létszáma eközben mára több mint 200 főre emelkedett csupán szülői szerveződések által.

A tanulók a világ 13 országából 45 fővel, főleg külszolgálatot teljesítők, továbbá a Diaszpórából, a Magyarságuk megtartása érdekében vannak jelen iskolánkban. Az iskola több tanulója valamilyen sportágban bajnok, magas színvonalú sportoló hazai vagy külföldi keretek között.

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola saját maga által kifejlesztett alterNATív oktatási modellt valósít meg, keresztény és konzervatív elvek alapkán. A Balaton közelsége miatt a helyi szervezetek együttműködésre alapozva a vízi sportokat, mint helyi sajátosságokat figyelembe véve a holisztikus szemléletű oktatásnak megfelelően a diákok kooperatív, testi, lelki és szellemi fejlesztésében látja a jövőt. Az iskola támogatja a kárpátaljai gyerekek magyarországi tanulását.

Az idei tanév legfontosabb eredménye az, hogy az állami előírásoknak megfelelő, egyszersmind korrekt elvárás rendszert teremtettünk. A tanulók, szülőik és az őket támogató tanárok számára is jól átlátható, könnyen kezelhető, az együttműködésre alapozó tudásbázist és értékelést alakítottunk ki.

2018 nyarától új épületbe költözik a BWM Balatonfűzfőn, mely adottságai révén már technikailag is ki tudja szolgálni azokat a modern oktatási formákat, melyet a jelenkori idők megkívánnak, legyen ez a NAPOK (korábban egyéni tanrend) rendszer a hozzá tartozó konzultációs lehetőségekkel és projekt feladatokkal, vagy a vizsgák.

Sok tanulónak a fejlődését kísértük végig közösen az alsóbb évfolyamoktól a gimnáziumig, mindig precíz felkészítést vártunk el, és azt mindig meg is kaptuk. Voltak, akik elmentek, aztán visszajöttek hozzánk, mert azt tapasztalták meg, hogy az iskolai elvárások a BWM-ben jól átláthatóak, és kapcsolattartásunkat is az igényeknek megfelelő, dinamikus együttműködés jellemezi. Mindezt megkönnyíti az általunk biztosított, a vizsgákra történő felkészülést támogató intézményi háttér. A kívánt célért, a jó bizonyítványért ugyan egészséges mértékben meg kell dolgozni, de igyekszünk minden segítséget megadni, hogy a tanulás ne szenvedés, hanem öröm legyen.

Külön hangsúlyt fektettünk a magántanulókra, fokozottan a diaszpórában élő magyar gyerekek oktatására. A kezdetektől fontosnak tartjuk, hogy aki földrajzilag távol él az anyanyelvi oktatás lehetőségeitől, az is hozzá juthasson, és részese lehessen a magyar köznevelésnek.

2. Az alapítvány alapítói okirat szerinti céljai és megvalósulása az iskolában:

A Balaton-felvidéken egy tizenkét évfolyamos, egységes általános és középiskolát és alapfokú művészeti iskolát is magába foglaló intézmény működtetése. Az iskola fenntartásához szükséges feltételek (anyagi, személyi, tárgyi és dologi feltételek) megteremtése és folyamatos biztosítása.

Az EFOP-1.8.5-17-2017-00186 kódszám alatt „Egészséges étkezés a BWM Iskolában” és az EFOP-3.3.7-17-2017-00038 „Informális és nem formális tanulási lehetőségek fejlesztése a BWM Alapítványi Iskolában” pályázatok működtetése elősegíti a magyar nemzeti oktatás és nevelésügy fejlesztését. Közvetlen hozzájárulunk és támogatni kívánjuk az alternatív pedagógiai program és az ezen elven és módszereken alapuló oktatás elterjesztését és folyamatos működését.

3. Tanulói célcsoportok

 • élsportolók,
 • hátrányos helyzetű gyermekek segítése,
 • tanyákon élő vagy életterükből nehezen kimozdítható mozgásukban korlátozott gyermekek,
 • tehetséggondozást igénylő gyermekek,
 • diaszpórában, külföldi kiküldetésben élő szülők gyermekei,
 • egyéb alternatív megoldásokat és tapasztalati alapú, személyiséget a középpontban tartó, magasabb oktatási színvonalat igénylő értelmiségi réteg gyermekei.
 • 4. AlterNATív oktatási módszer

A munkaerőpiac mára már más típusú munkaerőt igényel, mint a múlt nemzedéke. A több évszázada eredményes magyar közoktatás értékeit kívánjuk fenntartani és közvetíteni. A Nemzeti Alaptanterv(NAT) biztosítása és az országos köznevelési intézmények közötti átjárhatóság (kompatibilitás) fenntartása mellett egyfajta holisztikus szemléletű, általunk kidolgozott alterNATív oktatási módszerrel és emelt szintű nyelvoktatás megvalósításával kívánjuk elérni célunkat. A munkaerő igényeknek megfelelő projektoktatás és a kompetencia központúság bevonásával, az önálló tanulás képességének kialakítására törekszünk az új generációnál, amely képes lesz tudássá alakítani és alkalmazni az iskolában szerzett ismereteit, használni a modern technológiákat.

Kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni oktatáson belül is a toleranciára, a fair play-re, a közösségi élet, a csapatmunka minden szintjén jelenlévő magatartási formákra. Mindent megteszünk azért, hogy a fiatalok az eredményeiket ne csak maguknak, hanem közösségeiknek, városaiknak, Magyarországnak érjék el. Példaképeket állítunk eléjük, meghívunk olyan ikonikus személyeket, akik valami jelentőset alkottak a maguk szakmájában.

5. A nappali tagozatú kiscsoportos és NAPOK tanrendű státusz, valamint a magántanulói státusz lehetőségei az intézménynél

 • kiscsoportos oktatás,
 • magántanulók részére féléves, éves vizsgalehetőségek, online felkészüléssel, a 21. század egyik vívmányával, a felhőoktatás (mint új oktatási forma) módszerével, minden esetben rugalmasan alkalmazkodva az igényekhez.
 • A NAPOK tanrendű oktatás az általános- és középiskolák nyilvános, nappali tagozatában végzett oktatási tevékenység egyénre szabott változata.
 • projekt alapú oktatás.
 • 6. Magántanulói jogviszony

Akik az átlagostól eltérő időbeosztásban, esetleg földrajzilag távoli helyen élnek magyarként (pl. sivatag közepén), mégis a számukra elérhető helyi köznevelésnél magasabb színvonalú oktatást szeretnének biztosítani gyermekeiknek, a magántanulói státusz lehetőségét biztosítja az iskola. Ezek a tanulók kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az osztályozó vizsgákon, és valamely tudomány terén, művészeti ágban, vagy sportban is. Több feszes program szerint élő világbajnokunk is van.  Külön kell megemlíteni a külföldön élő magyar anyanyelvű dákjainkat, akik sokszor külföldön is iskolába járnak, vagy éppen ezzel ellentétben, ez az egyetlen lehetőségük a megfelelő oktatás elérésére, mert lakóhelyükön nincs iskola.

7. Projektoktatás

A BWM-ben a projektoktatás az a tanulásszervezési forma, amely során a tanulók közösen együttműködve, belső indíttatásból, jellemzően valamilyen gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó problémára fókuszálva közös produktumot hoznak létre.

Kritériumai:

 • a tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia,
 • a tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit és érdeklődését,
 • a tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában,
 • a tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre, a közösségért felelősséget érző polgárrá kell nevelni.

A projektoktatás során a Nemzeti Alaptantervhez szervesen kapcsolódva, de mégis sajátosan magyar szemlélettel, lélekkel kívánja az iskola követni az életszerű feladatokat és azok változásait (évkörök). A sajátságosnak tűnő oktatás az életből vett valós tapasztalásokkal erősítjük, ezáltal szeretnék elérni, hogy a gyermekek már egészen kicsi kortól képet kapjanak arról, hogy a dolgoknak van egy kezdete és befejezése.  Személyiségüknek megfelelő orientációt adunk (aki az állatokhoz ragaszkodik jobban, abból ne próbáljunk matematikust faragni, avagy fordítva) elkerülve ezzel, hogy felnőtt korában állás és munkaváltogató legyen valaki.

Balatonfűzfő, 2018. augusztus 1.

Tóthné Vidi Rita

kuratóriumi elnök